פרסומים אחרונים
פרסומים נעוצים

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בבית מגורים בפרויקט "צוקי ארסוף" בגעש


הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בבית מגורים בפרויקט "צוקי ארסוף" בגעש

1. ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בבית מס' 19א' במתחם "פרויקט ארסוף" בגעש (להלן: "הנכס").

2. הצעות בכתב לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש עד ליום 30.8.18 בשעה 18:00 במשרדו של עו"ד י. בר הלל ברח' הרב קוק 8, ירושלים 9422608, טלפון: 02-6259234, פקס': 02-6253071.

ביקור בנכס יתאפשר בתיאום מראש.

3. על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד בגובה 10% מהסכום המוצע בתוספת מע"מ בתוקף ל- 4 חודשים.

4. את ההצעות לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש אך ורק באמצעות טופס ה"הצעה" ונספחיה בנוסח שהוכן ע"י הח"מ, ושניתן לקבלם במשרדו של עו"ד י. בר הלל, או לחלופין להורידם כאן: טופס הצעה , הסכם מכר , נסח רישום, הסכם שיתוף, צו מינוי כונס, חוו"ד שמאי.

5. הודעה זו היא מידע ראשוני בלבד. פרטי ההזמנה ותנאיה מפורטים בטופס ה"הצעה" ובנספחיה. הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.

6. הזכויות בנכס ימכרו במצבן ("AS IS") כפי שיהא ביום מסירת החזקה בהם. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצבו המשפטי, התכנוני, והפיזי של הנכס.

7. ההתקשרות עם המציע שהצעתו תתקבל, כפופה לחתימת חוזה מחייב ע"י המציע בנוסח שיצורף לטופס ה"הצעה" וטעונה אישור של כב' רשם ההוצאה לפועל בירושלים.

8. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, ואין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר על זכותו לקבל הצעה בכל שלב, לקיים מו"מ ו/או תחרות בין המציעים או חלקם, וכן להפסיק את המכר בכל שלב שהוא.

9. לא ישולמו דמי תיווך בדרך כלשהי.

יששכר בר הלל עו"ד – כונס נכסים

#כינוסנכסים #נדלן #נכסיםבכינוס

Follow Us
אין עדיין תגים.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square