פרסומים אחרונים
פרסומים נעוצים

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה במעלה אדומים

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברח' כיכר היהלום 36 דירה 14 במעלה אדומים

 1. ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות של יחידה 14 בניין 813 בגוש 63616 ברחוב כיכר יהלום שכונת אבני החושן, מעלה אדומים (להלן: "הדירה").

 2. הצעות בכתב לרכישת הזכויות בדירה יש להגיש עד ליום 24.1.19 בשעה 17:00 במשרדו של עו"ד י. בר הלל ברח' הרב קוק 8, ירושלים 9422608, טל': 02-6259234, פקס': 02-6253071.

 3. על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד בגובה 10% מהסכום המוצע בתוקף ל- 4 חודשים.

 4. את ההצעות לרכישת הזכויות בדירה יש להגיש אך ורק באמצעות טופס ה"הצעה" ונספחיה: חוו"ד שמאי, צו כינוס, מינוי נאמן, הסכם מכר, כתב העברת זכות שכירות.

 5. הודעה זו היא מידע ראשוני. פרטי ההזמנה ותנאיה מפורטים בטופס ה"הצעה" ובנספחיה. הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.

 6. הזכויות בדירה ימכרו במצבן ("AS IS") כפי שיהא ביום מסירת החזקה בהם. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצבו המשפטי, התכנוני, והפיזי של הנכס.

 7. ההתקשרות עם המציע שהצעתו תתקבל, כפופה לחתימת חוזה מכר בנוסח שיצורף לטופס ה"הצעה" וטעונה אישור בית המשפט המחוזי בירושלים. בתיק פש"ר 41320-04-13.

 8. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, ואין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר על זכותו לקבל הצעה בכל שלב, לקיים מו"מ ו/או תחרות בין המציעים או חלקם, וכן להפסיק את המכר בכל שלב שהוא.

 9. לא ישולמו דמי תיווך בדרך כלשהי.

יששכר בר הלל עו"ד – הנאמן בתיק הפש"ר.


Follow Us
אין עדיין תגים.
Search By Tags
Archive
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square