פרסומים אחרונים
פרסומים נעוצים

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברח' עקביא בן מהללאל 3/6 בבית שמש

ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה ברח' עקביא בן מהללאל 3/6 בבית שמש המצויה בגוש 5943, חלקה 27 (להלן: "הדירה").

 1. מועדי ביקור בנכס יתקיימו ביום ג' 13.8.19 בשעה 10:30, וביום ג' 20.8.19 בשעה 15:00.

 2. הצעות בכתב לרכישת הזכויות בדירה יש להגיש עד ליום 25.8.19 בשעה 17:00 במשרדו של עו"ד י. בר הלל ברח' הרב קוק 8, ירושלים 9422608, טל': 02-6259234, פקס': 02-6253071.

 3. על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד בגובה 10% מהסכום המוצע בתוקף ל- 4 חודשים.

 4. את ההצעות לרכישת הזכויות בדירה יש להגיש אך ורק באמצעות טופס ה"הצעה" ונספחיה בנוסח שהוכן ע"י הח"מ, ושניתן לקבלם במשרדו של הח"מ, או לחלופין להורידם באמצעות אתר האינטרנט של המשרד בכתובת www.barhilel-law.com תחת העמוד "נכסים בכינוס".

 5. הודעה זו היא מידע ראשוני. פרטי ההזמנה ותנאיה מפורטים בטופס ה"הצעה" ובנספחיה. הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.

 6. הזכויות בדירה ימכרו במצבן ("AS IS") כפי שיהא ביום מסירת החזקה בהם. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצבו המשפטי, התכנוני, והפיזי של הנכס.

 7. ההתקשרות עם המציע שהצעתו תתקבל, כפופה לחתימת חוזה מכר בנוסח שיצורף לטופס ה"הצעה" וטעונה אישור בית המשפט המחוזי בירושלים, בתיק פש"ר 38334-10-17 ובתיק פש"ר 38355-10-17.

 8. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, ואין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר על זכותו לקבל הצעה בכל שלב, לקיים מו"מ ו/או תחרות בין המציעים או חלקם, וכן להפסיק את המכר בכל שלב שהוא.

 9. לא ישולמו דמי תיווך בדרך כלשהי.

 10. רצ"ב הנספחים: אישור זכויות, הסכם מכר,פרסום בעיתון מיום 9.7.19, צו כינוס מנדלסון שרה מיום 23.10.17, צו מינוי כונס מיום 21.6.18, רישום זכות בנכס - רמ"י, שמאות ללא שווי.


Follow Us
אין עדיין תגים.
Search By Tags
Archive
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square