Please reload

פרסומים אחרונים

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בבית מגורים בפרויקט "צוקי ארסוף" בגעש

July 1, 2018

1/1
Please reload

פרסומים נעוצים

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס המהווה דירת יוקרה ברחוב אליהו שמאע 1 בירושלים

November 16, 2020

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס בירושלים

 

 1. ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה ברח' אליהו שמאע 1 בירושלים הידועה כגוש 30820 חלקה 38 תת חלקה 17, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקעין בירושלים (להלן : "הנכס").  

 2. הצעות בכתב לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש עד ליום 20.12.2020 בשעה 18:00 במשרדו של עו"ד צבי ברימט ברח'  הרב קוק 8 ירושלים 9422608, טלפון: 02-6259234, פקס': 02-6253071 או במשרדו של עו"ד מרדכי מיכאלי בדרך מנחם בגין 7 (מגדל "גיבור ספורט", קומה 10) רמת גן 5268102 טל': 03-5604534 פקס: 03-5441385.  

 3. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד בתוקף ל-3 חודשים או שיק בנקאי בגובה 10% מהסכום המוצע.

 4. את ההצעה יש להגיש אך ורק באמצעות טפסי ה"הצעה" ונספחיה בנוסח שהוכן ע"י הח"מ, ושניתן לקבלם במשרדו של עו"ד י. בר הלל או במשרדו של עו"ד מרדכי מיכאלי.

 5. הודעה זו היא מידע ראשוני בלבד. פרטי ההזמנה ותנאיה מפורטים בטפסי ה"הצעה" ובנספחיהם. הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.

 6. הנכס ימכר במצבו כפי שהוא ("AS IS") על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצבו המשפטי, התכנוני, והפיזי של הנכס.

 7. ההתקשרות עם המציע שהצעתו תתקבל, כפופה לחתימת חוזה מחייב ע"י המציע בנוסח שיצורף לטופס ה"הצעה" וע"י הח"מ וטעונה אישור בית משפט המחוזי בירושלים.

 8. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, ואין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם שומרים על זכותם לקיים מו"מ ו/או תחרות בין המציעים או חלקם, וכן להפסיק את המכר בכל שלב שהוא, וכן לקבל הצעות חדשות בכל מועד.

 9.  לא ישולמו דמי תיווך בדרך כלשהי.

        צבי ברימט, עו"ד                                                    מרדכי מיכאלי, עו"ד

                             ב"כ הבנק וכונס הנכסים                                           מנהל מיוחד לנכסי החייב 

חוברת מכרז

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

© 2017 Isachar Bar Hillel & Co. Law firm

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Google Places - White Circle