top of page
פרסומים אחרונים
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
פרסומים נעוצים

הודעה בדבר מתן צו לפתיחת הליכים וצו הקפאת הליכים לגבי תאגיד אקסס קרדיט בע"מ ח.פ 513704593

בבית המשפט המחוזי בירושלים חדל"ת 49335-07-20

בפני כב' השופט רון אלכסנדר

בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק")

ובעניין: חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

ובעניין : חברת אקסס קרדיט בע"מ ח.פ. 513704593 (להלן: "החברה")

ובעניין : עו"ד יששכר בר הלל, נאמן זמני בהקפאת הליכים מרח' הרב קוק 8 ירושלים 9422608 טל: 02-6259234 פקס: 02-6253071 דוא"ל : ibh@barhilel.com (להלן: "הנאמן הזמני")

הודעה בדבר מתן צו לפתיחת הליכים וצו הקפאת הליכים לגבי תאגיד

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופט אלכסנדר רון) (להלן: "בית המשפט"), ניתנת בזאת הודעה, כי בתאריך 27.7.20 ניתן צו לפתיחת הליכים כנגד החברה וביום 31.7.20 ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה ביחס לחובות החברה (להלן: "תקופת ההקפאה").

בתקופת ההקפאה לא ניתן יהיה לפתוח בכל הליך, להמשיך בכל הליך נגד החברה, או לנקוט כל סעד עצמי כנגד החברה, לרבות מימוש כל שעבוד או ערבות, אלא באישור בית המשפט, ובתנאים כפי שיקבע.

כמו כן מעוכבים כל ההליכים המשפטיים כנגד החברה, כמו גם ביצוע צווי עיקול ומימוש (ככל שקיימים) על נכסי החברה. צווי עיקול שהוטלו לטובת צדדים שלישיים על כספים שמגיעים לחברה מבוטלים והכספים שעוקלו יועברו לקופת הנאמן הזמני.

במסגרת ההחלטה, מונה הח"מ כנאמן זמני בהקפאת ההליכים וניתנו לו סמכויות הניהול הדרושות לשם ביצוע תפקידו, הפעלת עסקי החברה בתקופת ההקפאה, גיבוש תכנית הבראה, תכנית הפעלה והסדר נושים אשר יוצג לאישורם.


Follow Us
אין עדיין תגים.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page