פרסומים אחרונים
פרסומים נעוצים

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות במקרקעין ביעוד למגורים ברח' הזית 3 מוצא עילית

ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות במקרקעין בשטח 5,407 מ"ר ועליהם בתי מגורים הידועים כגוש 30316, חלקה 77 (להלן: "הנכס").

 1. הזכויות הנמכרות הן בשיעור של לפחות 97% מהנכס במושע, והן כפופות לפס"ד בה"פ 36330-10-13 (שלום י-ם) לפיו בעלת מחצית הזכויות הנמכרות לא ויתרה על זכותה לדיירות מוגנת במבנה הצפוני בנכס.

 2. ביקורים בנכס ובסביבתו, יערכו בתיאום מראש עם כונס הנכסים בימים 10.9.20, 15.9.20, 21.9.20 בין השעות 16:00-16:30.

 3. הצעות בכתב לרכישת הזכויות בדירה יש להגיש עד ליום 23.9.20 בשעה 17:00 במשרדו של עו"ד י. בר הלל ברח' הרב קוק 8, ירושלים 9422608, טל': 02-6259234, פקס': 02-6253071.

 4. על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד בגובה 10% מהסכום המוצע בתוקף ל- 4 חודשים.

 5. את ההצעות לרכישת הזכויות בדירה יש להגיש אך ורק באמצעות טופס ה"הצעה" ונספחיה בנוסח שהוכן ע"י הח"מ, ושניתן לקבלם במשרדו של הח"מ, או לחלופין להורידם כאן : טופס הצעה , הסכם מכר , נסח רישום, צו מינוי כונס, חוו"ד שמאי, פסק דין בה"פ 36330-10-13 ותביעה לאכיפת חוזה במקרקעין.

 6. הודעה זו היא מידע ראשוני. פרטי ההזמנה ותנאיה מפורטים בטופס ה"הצעה" ובנספחיה. הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.

 7. הזכויות בדירה ימכרו במצבן ("AS IS") כפי שיהא ביום מסירת החזקה בהם. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצבו המשפטי, התכנוני, והפיזי של הנכס.

 8. ההתקשרות עם המציע שהצעתו תתקבל, כפופה לחתימת חוזה מכר בנוסח שיצורף לטופס ה"הצעה" וטעונה אישור רשם ההוצאה לפועל בירושלים.

 9. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, ואין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר על זכותו לקבל הצעה בכל שלב, לקיים מו"מ ו/או תחרות בין המציעים או חלקם, וכן להפסיק את המכר בכל שלב שהוא.

 10. לא ישולמו דמי תיווך בדרך כלשהי.


Follow Us
אין עדיין תגים.
Search By Tags
Archive
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square